ඉංග්‍රීසි

Sweet Girl (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

මිනිසෙකු තම බිරිඳගේ මරණයට වගකිව යුතු අයට යුක්තිය ඉටු කරන බවට දිවුරුම් දෙන්නේ ඔහුට ඉතිරිව ඇති එකම පවුල වන තම දියණිය ආරක්ෂා කරමිනි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *