ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Stowaway (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

අඟහරු වෙත මෙහෙයුමක යෙදී සිටින තිදෙනෙකුගෙන් යුත් කාර්ය මණ්ඩලයක් සැලසුම් නොකළ මගියෙකු යානයේ සිටින සියලු දෙනාගේ ජීවිත අනතුරේ හෙළන විට කළ නොහැකි තේරීමකට මුහුණ දෙයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *