චිත්‍රපටි හින්දි

stand up 2019 Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

නැගී සිටින ලෝකයේ එය විශාල කර ගැනීමට කීර්ති අපේක්ෂා කරන අතර අවස්ථා සොයමින් සිටී. තම ක්‍රියාව තුළින් ඇය විස්තර කරන්නේ පුරුෂාධිපත්‍ය සමාජය විසින් ගොදුරු කරගත් තම මිතුරිය වන දියාගේ කතාවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *