ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Spiral (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

ජිග්සෝ කොපිකැට් මිනීමරුවෙකු විසින් පොලිස් නිලධාරියෙකු ඝාතනය කරන විට, නඩුව විමර්ශනය කිරීමට Zeke Banks වෙත පවරනු ලැබේ. අපරාධකරුට දඬුවම් කිරීමේ ක්‍රියාවලියේදී, ඔහු තම අතීතයේ යක්ෂයින්ට මුහුණ දෙයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *