ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

South Park: Post COVID (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

Stan, Kyle, Cartman සහ Kenny වසංගතයෙන් දිවි ගලවා ගත් නමුත්, කොවිඩ් වලින් පසු කිසි දිනෙක සමාන නොවනු ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *