ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Slumber Party Massacre (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

ඇගේ දෙමාපියන් නගරයෙන් බැහැරව සිටීමත් සමඟ, උසස් පාසලේ ජ්‍යෙෂ්ඨ ත්‍රිෂ් නිද්‍රා සාදයක් පැවැත්වීමට තීරණය කරයි, නමුත් පැන ගිය මිනීමරුවෙක් බල සරඹයක් භාවිතා කරමින් අසල්වැසි ප්‍රදේශයේ ලිහිල් වූ විට දේවල් පහත වැටේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *