ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Single All the Way (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

තනිකඩව සිටීම ගැන ඔහුගේ පවුලේ අයගේ විනිශ්චයෙන් වැළකී සිටීමට මංමුලා සහගතව, පීටර් හොඳම මිතුරා නික්ව නිවාඩුවට ගෙදර යන ගමනකදී තම පෙම්වතා ලෙස පෙනී සිටීමට පොළඹවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *