ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Shiddat (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

පිස්සුවෙන් ආදරයෙන් බැඳුණු පසු, මිනිසෙකු තම හැඟීම් ප්රකාශ කිරීමට උත්සාහ කරයි. කෙසේ වෙතත්, ඔහුගේ ආදරයේ වස්තුව වෙනත් අයෙකු සමඟ විවාහ ගිවිසගෙන ඇති අතර ඔහුගේ ආදරය ඔප්පු කරන ලෙස ඔහුගෙන් ඉල්ලා සිටී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *