චිත්‍රපටි හින්දි

Sardar Udham (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

ඉන්දියානු විප්ලවවාදී උදම් සිං, පන්ජාබ්හි ලුතිනන් ආණ්ඩුකාර මයිකල් ඕ’ඩ්වයර්ගෙන් පළිගැනීමට උත්සාහ කරන්නේ, ඔහුගේ හමුදා ජාලියන්වාලාබාග් සංහාරයේදී සිය ගණනක් මිනිසුන් කුරිරු ලෙස මරා දැමීමෙන් පසුව ඔහුව ඝාතනය කිරීමෙනි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *