ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Ride the Eagle (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

මිනිසෙකුගේ වෙන් වූ මව මිය යන අතර ඔහුට කොන්දේසි සහිත උරුමයක් ලබා දෙයි. ඔහු ඇගේ මනරම් කුටිය තුළට යාමට පෙර, ඔහු ඇගේ කළ යුතු දේ ලැයිස්තුව සම්පූර්ණ කර, සොහොනෙන් ඔබ්බට සංශෝධන කිරීමට උත්සාහ කරන විට ඔහුගේ මවගේ ලෝකයට පිවිසිය යුතුය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *