ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Red Rocket (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

සෝදාගත් අසභ්‍ය තරුවක් ටෙක්සාස් හි ඔහුගේ උපන් ගමට ආපසු පැමිණීමෙන් පසු ඔහුගේ වෙන් වූ බිරිඳ සමඟ ගැටෙයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *