ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Pretty Boy (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

Pretty Boy’ යනු තරුණ හිරිහැරයට ලක් වූ යෞවනයෙකු වන ෂෝන් ඔහුගේ ලිංගිකත්වය සහ උසස් පාසලේ දුෂ්කරතා සමඟ පොරබදමින් සිටින වයස්ගත කතාවකි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *