ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Photocopier (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

සාදයේ සිදු වූ දේ සහ ඡායාරූප ගත්තේ කවුරුන්ද යන්න සොයා බැලීමට ඡායා පිටපත් සේවකයෙකු සමඟ සම්බන්ධ වීමට ඇයට බල කරමින්, අන්තර්ජාලය හරහා සාද මතුපිටක ඇයගේ නුසුදුසු ඡායාරූප නිසා සූර්ට ඇගේ ශිෂ්‍යත්වය අහිමි වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *