ඇනිමේෂන් චිත්‍රපටි

Peter Rabbit 2: The Runaway (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

පීටර් රැබිට් තම මිනිස් පවුලෙන් පලා යන්නේ ඔවුන් තම පොතේ ඔහුව නරක ලෙස නිරූපණය කිරීමට යන බව දැනගත් විටය. වැඩි කල් යන්නට මත්තෙන්, ඔහු වයසක හාවෙකු සමඟ මාර්ග හරහා ගමන් කරයි, ඔහු කොල්ලකෑමකට ලණු කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *