ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Paranormal Activity: Next of Kin (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

ළදරුවෙකු ලෙස තම මව විසින් අතහැර දැමූ තරුණ කාන්තාවක් වන මාර්ගට්, වාර්තා චිත්‍රපට කණ්ඩායමක් සමඟ හුදෙකලා අමිෂ් ප්‍රජාවකට තම මව සහ විශාල පවුල පිළිබඳ පිළිතුරු සොයමින් ගමන් කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *