ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Oxygen (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

කාන්තාවක් ක්‍රයොජනික් කුටියක් තුළ අවදි වන අතර ඇය එහි ගිය ආකාරය ගැන මතකයක් නැත, වාතය නොමැති වීමට පෙර ඇය මගක් සෙවිය යුතුය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *