ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Out of Death (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

විශ්‍රාමික වන නියාමකයෙක් කාන්තාවක් අපරාධයක් දුටු පසු ග්‍රාමීය කඳුකර නගරයක දූෂිත පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවෙන් දුවන බව දුටු පසු ඇයට උපකාර කිරීමට උත්සාහ කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *