ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Out of Death (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

විශ්‍රාමික වන සංරක්ෂණ නිලධාරියෙකු අපරාධයක් දුටු පසු සහ ග්‍රාමීය කඳුකර නගරයක දූෂිත පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ඇය දුවන බව දුටු පසු කාන්තාවකට උපකාර කිරීමට උත්සාහ කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *