ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

One for the Road (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

One for the Road” යනු ඉංග්‍රීසි සංගීත කණ්ඩායමක් වන Arctic Monkeys විසින් ඔවුන්ගේ පස්වන චිත්‍රාගාර ඇල්බමය වන AM හි ගීතයකි. එය ඇල්බමයේ සිව්වන ගීතය ලෙස 2013 දෙසැම්බර් 9 වන දින නිකුත් කරන ලදී.[1] මෙම ගීතය 7″ vinyl ආකෘතියෙන් ලබා ගත හැකිය. [2] සහ ඩිජිටල් බාගත කිරීමක් ලෙස, සහ “You’re So Dark” යන මාතෘකාව යටතේ B-පැත්තක් දක්වයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *