ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Nitram(2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

හුදකලාව සහ කලකිරීමෙන් ජීවිතය ගත කරන තරුණයෙක් හුදකලා උරුමක්කාරියක් සමඟ අනපේක්ෂිත මිත්‍රත්වයක් ඇති කර ගනී. එම සම්බන්ධය එහි ඛේදනීය අවසානයට පත් වූ විට, ඔහුගේ තනිකම සහ කෝපය ඉතාමත්ම නීච හා නින්දිත ක්‍රියාවන් දක්වා අවසන් වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *