ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Naked Singularity (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

කැසි යනු නිව් යෝර්ක් නගරයේ තරුණ මහජන ආරක්ෂකයෙකු වන අතර ඔහුගේ විඥානවාදය ඔහු නිවැරදි කිරීමට උත්සාහ කරන අධිකරණ පද්ධතියේ දෛනික අසාධාරණයන් යටතේ බිඳී යාමට පටන් ගනී. ඔහු ක්‍රියා කර ඇති සියල්ල ගැන සැක කරමින් සහ ඔහු වටා විශ්වය කඩා වැටෙන ලකුණු දකිමින්, බිඳුණු පද්ධතිය එහිම ක්‍රීඩාවේදී පරාජය කිරීමේ උත්සාහයක් ලෙස අනපේක්ෂිත හිටපු සේවාදායකයෙකු විසින් ඔහු භයානක, අධික මත්ද්‍රව්‍ය කොල්ලයකට ඇද දමයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *