ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

More the Merrier (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

අතරමැදි කථා පහක් ලිංගිකත්වයේ රාත්‍රියක් හරහා විනෝද චාරිකාවක් සපයන අතර කිසිවක් සැලසුම් කළ පරිදි සිදු නොවන නමුත් සෑම කෙනෙකුටම ඔවුන්ට අවශ්‍ය දේ ලැබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *