ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Mistletoe Mixup (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

ප්‍රේම සම්බන්ධයකට හෝ නිවාඩු කාලයකට ඉඩක් නැති වැඩකටයුතු කරන්නෙකුට එකම දිනක විභව සූපවේදීන් දෙදෙනෙකු හමුවීම අවසන් වේ — නමුත් ඇය නොදැන ඔවුන් සහෝදරයන් බවට පත්වේ. සහෝදර ආරවුලක් ආරම්භ වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *