ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Mayday (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

නිමක් නැති යුද්ධයක් ඇවිලෙන වෙනත් ලෝකයකට තරුණියක් ප්‍රවාහනය කෙරේ. එහිදී, 20 වැනි සියවසේ සයිරන් වැනි ගුවන්විදුලි සම්ප්‍රේෂණ හරහා කාන්තාවන් සමූහයක් මිනිසුන්ව මුහුදේදී මරණයට පොළඹවයි. ඔවුන්ට අවශ්‍ය මිනීමරුවා තමන් නොවන බව ඇයට ඉක්මනින්ම වැටහෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *