ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Malcolm & Marie (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

හොලිවුඩ් කීර්තියේ අද්දර සිටින චිත්‍රපට නිෂ්පාදකයෙකු සහ ඔහුගේ කතාව ඔහුගේ වෘත්තිය කර ගත් ඔහුගේ පෙම්වතිය, තනි කැළඹිලි සහිත රාත්‍රියක් ඔවුන්ගේ සම්බන්ධතාවයේ ඉරණම තීරණය කරන බැවින් ඔවුන් ගණන් කිරීමකට තල්ලු වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *