ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Maanaadu (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

ප්‍රාන්තයේ ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රසිද්ධ සම්මන්ත්‍රණයක් පැවැත්වෙන දින, ඔහුගේ ආරක්ෂකයා සහ පොලිස් නිලධාරියෙකු කාල ලුප් එකක සිර වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *