ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Lulli (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

දක්ෂ නමුත් ආත්මාර්ථකාමී වෛද්‍ය ශිෂ්‍යාවක් අන් අයට ඇහුම්කන් දීමට නොහැකි බව පෙනේ — අනතුරක් ඇයට මිනිසුන්ගේ සිතුවිලි ඇසීමේ හැකියාව ලබා දෙන තුරු.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *