ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Lost Illusions (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

තරුණ, පහළ පන්තියේ කවියෙකු වන Lucien de Rubempré, ඔහුගේ පවුලේ මුද්‍රණාලයෙන් පැරීසියට යයි. ඉක්මනින්ම, ඔහු තම සිහින සැබෑ කර ගැනීමට උත්සාහ කරන විට කලා ව්‍යාපාරයේ අඳුරු පැත්ත ඉගෙන ගනී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *