ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Last Train to Christmas (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

ටෝනි ටවර්ස් යනු ප්‍රදේශයේ කීර්තිමත් පුද්ගලයෙක්, සාර්ථක රාත්‍රී සමාජශාලා කළමනාකරුවෙක් වන අතර තරුණ කාන්තාවක් වන සූ සමඟ විවාහ ගිවිසගෙන ඇත. ඔහු නත්තල් පවුල් නැවත හමුවීමක් සඳහා නොටින්හැම් වෙත 3:17 ට පිටත් වන විට දේවල් ටිකක් අමුතුයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *