ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Last Man Down (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

මාරාන්තික වසංගතයක් පෘථිවිය විනාශ කරන විට, හිටපු විශේෂ බලකායේ සොල්දාදුවෙකු තුවාල වූ කාන්තාවක් වසර ගණනාවකට පෙර තම බිරිඳ මරා දැමූ පිස්සු අණ දෙන නිලධාරියෙකුගෙන් ආරක්ෂා කළ යුතුය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *