ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Lamb (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

ග්‍රාමීය අයිස්ලන්තයේ, දරුවන් නොමැති යුවලක් ඔවුන්ගේ බැටළු ගාලේ අමුතු හා අස්වාභාවික අලුත උපන් බිළිඳෙකු සොයා ගනී. ඔවුන් ඇයව ඔවුන්ගේම ලෙස ඇති දැඩි කිරීමට තීරණය කරයි, නමුත් පව්කාර බලවේග ඇයව බිහි කළ පාළුකරයට සත්වයා ආපසු ලබා දීමට අධිෂ්ඨාන කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *