ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Lady of the Manor (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

වැඩ්ස්වර්ත් මනෝර් හි සංචාරයන් සඳහා 1800 ගණන්වල දක්ෂිණ බෙලෙක් වන වැඩ්ස්වර්ත් ආර්යාව නිරූපණය කිරීමට හැනා කුලියට ගත් විට අතීතය සහ වර්තමානය ගැටේ. වැඩ්ස්වර්ත් ආර්යාවගේ අවතාරය පෙනී සිට ඇයගේ වල් ක්‍රම වෙනස් කිරීමට කාලය පැමිණ ඇති බව පවසන තුරු — නැතිනම් ඇය සදහටම ඇයව හොල්මන් කරනු ඇතැයි හැනා සිතයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *