චිත්‍රපටි වෙනත් භාෂා

Killers of the Flower Moon (2022) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

එක්සත් ජනපදයේ Osage ගෝත්‍රික සාමාජිකයින් 1920 ගණන්වල අභිරහස් තත්වයන් යටතේ ඝාතනය කරනු ලැබුවේ ප්‍රධාන F.B.I. J. Edgar Hoover සම්බන්ධ පරීක්ෂණය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *