ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Kicking Blood 2021 Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

යථා තත්ත්වයට පත් වූ මත්පැන් පානය කරන්නෙකුට වැටීමෙන් පසු, නූතන වැම්පයරයෙක් ඇගේ මනස සහ හදවත රුධිරය අත්හැර නැවත මිනිසකු වීමට යොමු කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.