චිත්‍රපටි දමිළ

K.G.F. Chapter 2 2021 Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

ලෙයින් තෙත් වූ කෝලාර් රන් කෙත්වල, රොකීගේ නම ඔහුගේ සතුරන් තුළ භීතියක් ඇති කරයි. ඔහුගේ සහචරයින් ඔහු දෙස බලා සිටින අතර, රජය ඔහුව නීතිය හා සාමයට තර්ජනයක් ලෙස දකින අතර රොකී සෑම පැත්තකින්ම තර්ජන සමඟ සටන් කළ යුතුය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *