චිත්‍රපටි හින්දි

JugJugg Jeeyo (2022) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

විවිධ පරම්පරාවල ජෝඩු දෙකක් විවාහයෙන් පසු ඔවුන්ගේ සබඳතා ගැටලුවලට මුහුණ දෙන අතර, අවිශ්වාසය සහ දික්කසාදය හෙළි කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.