ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Jolt (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

කෝපය පාලනය කිරීමේ ගැටලුවක් ඇති බවුන්සර් මිතුරෙකු ඝාතනය කිරීමෙන් පසු කෝපයෙන් හා අමනාපයෙන් කෝපයට පත් වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *