ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Infinite (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

ඉවාන්ට අතීතයේ දේවල් මතක තබා ගත හැකි අතර ලෝකය විනාශ කළ හැකි උපකරණයක පිහිටීම සඳහා යතුර ඔහු සතුව ඇත. එහි ප්රතිඵලයක් වශයෙන්, උපාංගය සඳහා ඔවුන්ගේම න්යාය පත්රයක් ඇති කණ්ඩායම් විසින් ඔහු පසුපස හඹා යයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *