ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

In the Heights (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

වොෂින්ටන් හයිට්ස්, NY හි, උණුසුම් කෝපි සුවඳ 181 වන ශාන්ත උමං දුම්රිය නැවතුමෙන් පිටත වාතයේ එල්ලී ඇත, එහිදී සිහින වල කැලිඩෝස්කෝප් ප්‍රබෝධමත් සහ තදින් බැඳී ඇති ප්‍රජාවක් රැස් කරයි. ඒ සියල්ලේ මංසන්ධියේදී වඩා හොඳ ජීවිතයක් ගැන බලාපොරොත්තු වන, පරිකල්පනය කරන සහ ගායනා කරන ප්‍රියජනක හා චුම්භක බෝඩෙගා හිමිකරුවෙකි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *