ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

In the Earth 2021 Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

ලෝකය වෛරස් සුවයක් සොයන අතරතුර විද්‍යාඥයෙක් සහ උද්‍යාන බාලදක්ෂයෙක් සාමාන්‍ය පරීක්ෂණයක් පවත්වයි. රාත්‍රිය ගෙවී යත්ම, ඔවුන්ට පැහැදිලි කළ නොහැකි දේ අත්විඳිති.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *