ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Hit the Road 2021 Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

මැදි වියේ යුවලක් සහ ඔවුන්ගේ පුතුන් දෙදෙනා ඉරාන ගම්බද ප්‍රදේශ හරහා මාර්ග චාරිකාවක් ආරම්භ කරති. ඔවුන්ගේ ගමන අතරතුර, ඔවුන් අතීතයේ මතකයන් සමඟ බැඳී සිටින අතර, නාඳුනන අයගේ බිය සමඟ පොරබදමින් සහ ඔවුන්ගේ අසනීප බල්ලා ගැන කලබල වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.