ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Happening (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

සිදුවීමක් යනු කාර්ය සාධනයක්, සිදුවීමක් හෝ තත්ව කලාවක්, සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රසංග කලාවක් ලෙසය. 1950 ගණන් වලදී ඇලන් කප්‍රෝ විසින් මෙම යෙදුම ප්‍රථම වරට කලාව හා සම්බන්ධ සිදුවීම් මාලාවක් විස්තර කිරීමට භාවිතා කරන ලදී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *