ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Godzilla vs. Kong (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

ගොඩ්සිලා යළි මතුවී අවුල් ජාලයක් ඇති කිරීමෙන් පසු කිං කොං ඔහුගේ බහාලුම් කලාපයෙන් පිටතට ප්‍රවාහනය කෙරේ. මිනිසුන්ට Hollow Earth වෙත ළඟා වීමට සහ රාක්ෂයන්ගේ රජුව යටත් කර ගැනීමට මාර්ගයක් සොයා ගැනීමට ඔහුගේ උපකාරය අවශ්‍ය වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *