ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Free Guy (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

බැංකු කියන්නා ඔහු සැබවින්ම විවෘත ලෝක වීඩියෝ ක්‍රීඩාවක පසුබිම් ක්‍රීඩකයෙකු බව සොයා ගත් විට, ඔහු තමාගේම කතාවේ වීරයා වීමට තීරණය කරයි — ඔහුටම නැවත ලිවිය හැකි එකක්. සීමාවන් නොමැති ලෝකයක, ප්‍රමාද වීමට පෙර දවස ඉතිරි කර ගැනීමට ඔහු අධිෂ්ඨාන කරගෙන සිටින අතර සමහර විට ඔහුව පිළිසිඳ ගත් කේතකරු සමඟ කුඩා ආදර සබඳතාවක් සොයා ගනී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *