ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Eiffel (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

ලිබර්ටි ප්‍රතිමාව නිම කිරීමෙන් පසු, ගුස්ටාව් අයිෆල් ඔහුගේ වෘත්තීය ජීවිතයේ උච්චතම ස්ථානයේ සිටී. ඔහු තම ආදරය සමඟ මාවත තරණය කළ දිනට සියල්ල වෙනස් වේ. ඔවුන්ගේ තහනම් සම්බන්ධතාවය පැරිස් අහස සදහටම වෙනස් කිරීමට ඔහුව පොළඹවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *