චිත්‍රපටි වෙනත් භාෂා

Downton Abbey: A New Era (2021) Sinhala Subtitles

Downton Abbey: A New Era’ මුල් චිත්‍රපටයෙන් වසර දෙකකට පසුව සහ 2010 සිට 2016 දක්වා වාර හයක් පුරා දිව ගිය අතිශය ජනප්‍රිය රූපවාහිනී කතා මාලාවෙන් වසර පහකට පසුව විවෘත වන අතර, මුල් බ්‍රිතාන්‍ය කාල නාට්‍යයේ සම්පූර්ණ එකතුව සහ සමහරක් නැවත ගෙන එයි. අලුත් මුහුණු

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *