ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Downfalls High (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

‘ඩවුන්ෆෝල්ස් හයි’ යනු මැෂින් ගන් කෙලීගේ පොප්-පන්ක් සංගීත චිත්‍රපටයයි. ණය: මැෂින් ගන් කෙලීගේ ‘ටිකට් ටු මයි ඩවුන්ෆෝල්’ ඔහු හැදී වැඩුණු බ්‍රැටි පොප්-පන්ක්ට ආදර ලිපියක් වූ අතර ඒ සමඟ ඇති සංගීතයද ඊට වෙනස් නොවේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *