චිත්‍රපටි දමිළ

Doctor Strange: In The Multiverse Of Madness 2021 Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

ආචාර්ය ස්ටීවන් ස්ට්‍රේන්ජ් බහුවිශ්වයට ද්වාරයක් විවෘත කරන තහනම් මන්ත්‍රයක් කරයි. කෙසේ වෙතත්, ඔහුගේ කණ්ඩායමට හැසිරවීමට නොහැකි තරම් විශාල තර්ජනයක් මතු වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.