ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Die in a Gunfight 2021 Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

මිනිසෙක් සහ ඔහුගේ පැරණි ගිනිදැල් ඔවුන්ගේ ප්‍රේම සම්බන්ධය නැවත අවුලුවාලන අතර කුමන්ත්‍රණකරුවන් සහ මිනීමරුවන් රාශියක් සමඟින් ගමන් කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *