කොමඩි චිත්‍රපටි

Dhamaka (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

නරුම හිටපු රූපවාහිනී ප්‍රවෘත්ති නිවේදකයෙකුට ඔහුගේ ගුවන්විදුලි වැඩසටහනට තැතිගන්වනසුලු ඇමතුමක් ලැබුණු විට, ඔහු වෘත්තීය නැවත පැමිණීමට අවස්ථාවක් දකියි — නමුත් එය ඔහුගේ හෘද සාක්ෂියට හානියක් විය හැකිය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *